NW ako prevencia a podpora liečby rakoviny (nie len)

Zdravotné benefity Nordic Walking, prevencia a podpora liečby rakoviny

Pripravili: Peter Minárik – Onkologický ústav sv. Alžbety | Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v spolupráci s Lucia Okoličányová – Slovenská asociácia pre Nordic Walking

Dňa: 15.11.2016

Nordic Walking a podpora liečby chorých pacientov

Nordic Walking (ďalej aj NW) je športová disciplína, ktorá je predmetom vedeckého skúmania. Skúma sa predovšetkým vzťah NW k podpore zdraviaprevencii chorôb, ako aj o podpore liečby rozmanitých chronických chorôb.

Osobitne sa sleduje vzťah NW na: /1/ Prevenciu rakoviny, ako aj to, /2/ Ako NW pomáha pri liečbe onkologických ochorení v rámci tzv. komplementárnej liečbynádorov.

Systematická analýza odbornej literatúry z rokov 2010 – 2012:

 • 16 randomizovaných klinických štúdií (ďalej aj RCT) – 1062 pacientov
 • 11 observačných štúdií – 831 pacientov
 • Sledoval sa účinok krátkodobého a dlhodobého NW tréningu na: srdcovú frekvenciu, krvný tlak, kapacitu cvičenia, maximálnu kyslíkovú spotrebu a kvalitu života pacientov

Závery metaanalýz:

 • NW má priaznivé účinky na pokojovú srdcovú frekvenciukrvný tlakcvičebnú a športovú kapacitumaximálnu spotrebu kyslíkakvalitu života – pacientov s rôznymi ochoreniami.
 • NW je účinnejší než je bežná rýchla chôdza bez palíc, a v niektorých aspektoch dokonca účinnejší než jogging.
[Tschentscher M. a kol. Health Benefits of Nordic Walking. A Systematic Review. Am J Prev Med 2013; 44(1); 76 – 84]Nordic Walking – súčasť starostlivosti o onkologických pacientov:

Aký môže mať rakovina vplyv na chôdzu

 • Zvýšené riziko pádov: môže byť dôsledkom periférnej neuropatie, ako vedľajšieho nežiaduceho účinku pri chemoterapii. Prejaviť sa to môže zníženou rovnováhou, poruchami citlivosti i svalovej motoriky.
 • Znížená výkonnosť, vytrvalosť, dynamika a fyzická kondícia
 • Zmenšená pohyblivosť: napríklad v dôsledku lymfedému alebo chirurgickej liečby.

Zdravotné benefity Nordic Walking pre onkologických pacientov (… et al)

 • NW buduje chrbtové svaly a podporuje tak správny postoj a rovnováhu počas chôdze.
 • NW s oporou paličiek podporuje sebavedomie pri chôdzi a zároveň svalovú silu – chôdza je bezpečnejšia a zväčšuje sa schopnosť prejsť väčšie vzdialenosti.

Nordic Walking a angažované svaly

 • Pri NW sa zapája do pohybu aj horná časť tela – trup a horné končatiny [NW: 90 % svalov verzus bežná chôdza: 70 %].
 • Pri NW sa zvyšuje pulzová frekvencia o 10–15 % viac než pri bežnej chôdzi.
 • Pri aplikácii NW sa fyzická námaha menej vníma a lepšie toleruje
 • NW zvyšuje úroveň aeróbnej aktivity už pri pomalších rýchlostiach – a má tak priaznivý vplyv na kontrolu telesnej hmotnosti.
 • NW má priaznivý vplyv napokojovú srdcovú frekvenciukrvný tlakcvičebnú a športovú kapacitumaximálnu spotrebu kyslíkakvalitu života – pacientov s rôznymi ochoreniami.

Nordic Walking pre ženy, ktoré sa zotavujú po liečbe rakoviny prsníka

 • NW môže priaznivo vplývať na 3 záujmové oblasti u žien, ktoré sa zotavujú po liečbe rakoviny prsníka:
  • Obmedzená pohyblivosť a zníženie svalových funkcií a výkonnosti
  • Poruchy rovnováhy, zvýšená únava
  • Lymfedém horných končatín
 • Štandardné pokyny odporúčajú na začiatku tréningu NW aplikovať 30 % z bežnej, pravidelnej schopnosti chôdze (na zistenie reakcií organizmu na aktivitu) a až neskôr postupne pridávať intenzitu a dobu tréningu.
 • Dôležité upozorneniepred začatím tréningových NW aktivít – každopádne konzultovať ošetrujúceho onkológa / mamológa / gynekológa.

Obmedzená mobilita a zníženie svalových funkcií a výkonnosti:

 • NW angažuje pri tlačení na paličky navyše svalov DK aj svaly ramena, pleca a trupu.
 • Pri tomto pohybe sa preto používať o 30 % viac svalov než pri bežnej chôdzi.
 • NW môže preto pomôcť navrátiť silu a flexibilitu svalov pleca, ktoré sa narušili pri liečbe.

Čo dokáže zlepšiť NW:

 • Zväčšiť rozsah pohyblivosti pleca
 • Zlepšiť postoj a držanie tela
 • Posilniť stabilizáciu tela

Pohyby hornej polovice tela počas NW zahŕňajú:

 • Flexiu a extenziu pleca a ramena
 • Rotáciu trupu
 • Počas NW sa používa mnoho svalov, ktoré sa mohli poškodiť počas operácie a rekonštrukcie prsníka. Pri bežnej chôdzi zdravých ľudí sa môžu tieto svaly používať, ale aj nemusia. Avšak pri chôdzi ľudí s poruchami postoja a rovnováhy stúpajú nároky na prácu týchto svalov v záujem udržiavania bezpečnej chôdze.
 • NW chodkyne sa inštruujú v tom zmysle, aby kráčali tempom, ktoré vládzu dodržať a aby používali paličky v takom rozsahu, ktorý im nespôsobuje bolesťČasom môžu zväčšiť rozsah pohybu, zrýchliť krok, tak ako im to dovolí ich aktuálny stav pri zotavovaní sa.
 • Každá chodkyňa môže mať po operácii prsníka individuálny stav, preto sa odporúča, aby každá „poslúchala“ svoje vlastné telo a neprepínala svoje aktuálne možnosti a schopnosti.

Lymfedém/LE:

 • Ak má žena lymfedém hornej končatiny, má pred nácvikom NW konzultovať plánované aktivity so svojím lekárom!
 • NW techniky zahrňujú v sebe1/ Opakované pohyby ramenom a plecom2/ techniky „stlač a uvoľni“ ruku, ako aj niektoré ďalšie techniky. Pri správnej aplikácii NW sa paličky nemajú kontinuálne zvierať a stískať – a dvojnásobne to platí pre pacientky s LE.

Poruchy rovnováhy – prevencia pádov:

 • Používanie NW paličiek núti zachovávať vzpriamený postoj a používanie drobných posturálnych svalov, a to počas chôdze aj počas státia.
 • NW využíva bilaterálny pohyb a pomáha účastníkom rozvíjať schopnosť symetrického pohybu.
 • Používanie NW paličiek pomáha nadobudnúť väčšiu sebadôveru pri chôdzi – predovšetkým u pacientok s periférnou neuropatiou (čo môže byť následok po chemoterapii) a ďalšími poruchami rovnováhy a stability, pri ktorých sa človek cíti byť neistým pri chôdzi a cvičení.

Nordic Walking a uvoľnenie bolesti u žien s Ca prsníka pri liečbe Artralgie viazanej na inhibítory aromatázy (AIAA):

 • Bolesti kĺbov v dôsledku užívania AIAA znižujú adherenciu k pohybovým aktivitám žien.
 • NW podľa viacerých publikovaných štúdií dokáže zmenšiť bolesti kĺbov u žien na rozdiel od bežnej chôdze. Nedávno publikovaná štúdia potvrdila, že ženy s Ca prsníka liečených AIAA dokážu úspešne absolvovať 6-týždňovú aj 12-týždňovú intervenciu NW bez vedľajších nežiaducich účinkov.

Z á v e r:

Výsledky publikovaných štúdií potvrdzujú, že Nordic Walking je účinná a cenná metóda vhodná na rehabilitáciu pacientok s Ca prsníka [PubMed 25751587]

Nordic Walking – a ďalšie dokázané zdravotné benefity

 • Nordic Walking: a prevencia pádov
 • Nordic Walking: a kardiorespiračná kondícia
 • Nordic Walking: zlepšuje adaptačnú schopnosť variability srdcovej frekvencie u onkologických pacientov, lebo zvyšuje autonómnu reguláciu srdcau pacientov s nádormi počas liečby i jej skončení. Tento fenomén sa pokladá za veľmi dôležitý parameter pre prolongované prežívanie onkologických pacientov. Zlepšenie autonómnej kontroly možno dosiahnuť o.i. aj cvičením, vrátane NW [PubMed 22895874].

Publikované štúdie Nordic Walking

 • Výskum vo vzťahu k zdravotným problémom:
  • Nordic Walking: a vysoký krvný tlak
  • Nordic Walking: a starší jedinci (seniori)
  • Nordic Walking a funkčná kapacita (najmä vyššieho veku)
  • Nordic Walking: a Parkinsonská choroba (postoj, posed, chôdza)
  • Nordic Walking: a manažment obezity
  • Nordic Walking: a diabetes mellitus
  • Nordic Walking: a chronická obštrukčná choroba pľúc (dyspnoe pri bronchitíde …)
  • Nordic Walking: a reumatické choroby (fibromyalgia)
 • Výskum vo vzťahu k fitnes a kondícii
 • Výskum vo vzťahu k športovej atletike

zdroj: SNWA